logo
Inno02

 

Oferty pracy w Energocentrum HCP

 
Zgromadzenie Wspólników spółki H. Cegielski-ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

działając na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 35 ust. 2 pkt 2 Umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZES ZARZĄDU

Kandydaci/kandydatki uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powinni spełniać następujące kryteria:

 

1)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)    korzystać z pełni praw publicznych,

5)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6)    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

7)    posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a)  CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,

b)  list motywacyjny,

c)  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)  oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych,

e)  oryginały lub odpisy świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,

f)   oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

g)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

i)    oświadczenie o:

·      nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczeniu pracy na    podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

·      nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

·      nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

·      nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

j)    oświadczenie, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,

l) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

n) wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat/kandydatka jest zobowiązany/na do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat/kandydatka może przedstawić Zgromadzeniu Wspólników dodatkowe dokumenty.

 

Zgłoszenia  kandydatów  powinny  zostać  doręczone  do  Spółki  w  zamkniętej   kopercie    z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu H.Cegielski- ENERGOCENTRUM Sp. z o. o.” i zaadresowane do Zgromadzenia Wspólników Spółki. Na kopercie kandydat/kandydatka zobowiązana jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 21 września 2020 r. (włącznie)   osobiście w siedzibie spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w  Poznaniu,  przy ul. 28 Czerwca 1956 r.   nr 223/229, w Kancelarii Ogólnej, w godz. 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na wyżej podany adres. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające   wymogów    określonych    w    ogłoszeniu    nie    podlegają    rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym  do  dalszego  postępowania  (etap I) nastąpi w dniu 22 września 2020 r. w siedzibie Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Z kandydatami/kandydatkami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania,  przeprowadzone  zostaną  rozmowy   kwalifikacyjne   (II   etap)   od   dnia   23 września 2020 r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci/kandydatki dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata/kandydatkę w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

·            wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

·            znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

·            znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania w spółkach w 100% zależnych od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz przepisów szczególnych odnoszących się do działalności tych spółek,

·            znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz doświadczenie wymagane do wykonywania tej funkcji,

·            znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

·            znajomość zagadnień dotyczących analizy rynku i konkurencji, marketingu, sprzedaży i public relations,

·            wiedza  w  zakresie   zasad   i   przepisów   prawa   pracy,   roli   zarządu   w   relacjach z przedstawicielami pracowników, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji oraz szkolenia i rozwoju pracowników,

·            wiedza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego,

·            prowadzenie projektu dofinansowanego ze środków publicznych.

 

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II tury rozmów kwalifikacyjnych. Zgromadzenie  Wspólników powiadomi wybranych kandydatów o miejscu    i terminie tych rozmów.

 

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: Umowę Spółki, odpis z KRS, sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, w Biurze Zarządu, pok. 306 w biurowcu, III p., po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 21.09.2020 r., w godzinach 8.00 - 15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych.

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Zgromadzenie     Wspólników     powiadomi     pisemnie     kandydatów     uczestniczących  w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

 

 

 

ELEKTROMONTER

Zakres obowiązków:

 • obsługa i naprawa instalacji elektrycznych, prace remontowo-konserwacyjne instalacji elektrycznych
 • montaż nowych instalacji siłowych, oświetleniowych, sterowniczych, urządzeń elektrycznych oraz podłączenia szaf sterowniczych
 • usuwanie awarii maszyn i urządzeń

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o kierunku elektrycznym
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracach remontowo-konserwacyjnych
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
 • uprawienia energetyczne w zakresie eksploatacji do 1kV
 • mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wózka widłowego

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość pogłębiania swojego doświadczenia zawodowego
 • umowę o pracę

Dodatkowe uwagi:

Prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).”

 

ELEKTRONIK

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie prawidłowej pracy maszyn, urządzeń, linii technologicznych pod względem elektronicznym
 • diagnostyka oraz bieżące regulacje, naprawy, usuwanie przyczyn awarii maszyn i urządzeń
 • przeprowadzanie planowanych konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość diagnostyki sterowników PLC
 • umiejętność samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek, analizy schematów elektronicznych, logicznych i elektrycznych oraz dokumentacji technicznej
 • uprawienia energetyczne w zakresie eksploatacji do 1kV
 • doświadczenie w dziale utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • umowę o pracę

Dodatkowe uwagi:

Prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).”

 

DANE KONTAKTOWE

H. Cegielski - Energocentrum Sp. z o. o.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229

61-485 Poznań

 

tel:+48 61 831 18 00

fax:+48 61 831 29 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

obsługa i naprawa instalacji elektrycznych, prace remontowo-konserwacyjne instalacji elektrycznych,